ZPAV

Związek Producentów Audio Video (ZPAV) jest stowarzyszeniem producentów fonogramów i wideogramów, organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. ZPAV powstał w 1991 roku z inicjatywy kilkunastu osób z branży muzycznej, przede wszystkim w celu reprezentowania interesów legalnych producentów w obliczu piractwa fonograficznego, które na początku lat 90. XX wieku sięgało 95%. Dziś w Związku zrzeszonych jest niemal sto osób (przedstawicieli branży fonograficznej) oraz około 40 firm fonograficznych, które pod względem wartości sprzedanych nagrań dźwiękowych obejmują łącznie ok. 80% polskiego rynku muzycznego.

logotyp_zpav

Kontakt: ul. Kruczkowskiego 12/2, 00-380 Warszawa,
tel.: (+48 22) 622 92 19, (+48 22) 625 69 66,
faks (+48 22) 625 16 61,
e-mail: biuro@zpav.pl


Związek Producentów Audio-Video ZPAV ma zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi do fonogramów i wideogramów, w tym do pobierania wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji:*

1) zwielokrotnianie określoną techniką, 2) wprowadzenie do obrotu, 3) najem oraz użyczenie egzemplarzy, 4) odtwarzanie, 5) nadawanie, 6) reemitowanie, 7) publiczne udostępnianie fonogramu lub wideogramu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

* Źródło: Załącznik do Obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (M.P. z dnia 7 kwietnia 2009 r.)

Wykaz decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydanych na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 104 ust. 3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych o udzieleniu zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi