ZASP

Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji jest członkiem FIA (International Federation of Actors), międzynarodowej organizacji skupiającej związki zawodowe aktorów na świecie. Reprezentuje interesy środowiska teatralnego wobec władz państwowych i samorządowych. Ma prawo opiniować i doradzać w sprawach związanych z działalnością instytucji kulturalnych.

ZASP_logo_preview

Kontakt: Al. Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawa,
tel. (+48 22) 696 79 00, faks (+48 22) 696 79 09,
e-mail: zasp@zasp.pl


Związek Artystów Scen Polskich ZASP ma zezwolenie:*

I. na zbiorowe zarządzanie:

1) prawami autorskimi reżyserów teatralnych i scenografów teatralnych, na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie, b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, c) wprowadzanie do obrotu, d) użyczenie, e) najem, f) publiczne wykonanie,
g) wyświetlanie, h) odtwarzanie, i) nadawanie, j) reemitowanie, k) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

2) prawami pokrewnymi artystów wykonawców: aktorów, solistów śpiewaków, tancerzy, w tym do pobierania wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji:                        a) utrwalanie, b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, c) wprowadzanie do obrotu, d) użyczanie, e) najem, f) nadawanie, g) reemitowanie, h) odtwarzanie, i) publiczne udostępnianie utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

II. na pobieranie wynagrodzeń z tytułu:

1) wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach,
2) najmu egzemplarzy utworów audiowizualnych i ich publicznego odtwarzania,
3) nadawania utworu audiowizualnego w telewizji lub poprzez inne środki publicznego udostępniania utworów.

* Źródło: Załącznik do Obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (M.P. z dnia 7 kwietnia 2009 r.):

Wykaz decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydanych na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 104 ust. 3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych o udzieleniu zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnym