ZAiKS

ZAIKS to powstałe w 1918 r. Stowarzyszenie Autorów; organizacja autorska, działająca na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o stowarzyszeniach. Statut Stowarzyszenia jako podstawową formę działania wymienia zrzeszanie autorów w celu reprezentowania ich interesów związanych z ochroną praw autorskich. ZAiKS jest organizacją zbiorowego zarządzania autorskimi prawami majątkowymi. Oznacza to, że obok swoich zadań jako organizacja autorska, Stowarzyszenie wykonuje na rzecz uprawnionych twórców wiele czynności określanych razem jako zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi.

40364e6980c87dcfbd4d203560ba

Kontakt: ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa,
tel. (+48 22) 827 60 61 do 69, faks (+48 22) 828 92 04,
e-mail: zaiks@zaiks.org.pl


Stowarzyszenie Autorów ZAiKS ma zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów:*

1) słownych, 2) muzycznych, 3) słowno-muzycznych, 4) choreograficznych, 5) pantomimicznych, 6) słownych, muzycznych, słowno-muzycznych i choreograficznych w utworze audiowizualnym, na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie, b) zwielokrotnianie, c) wprowadzanie do obrotu, d) wprowadzanie do pamięci komputera, e) publiczne wykonanie, f) publiczne odtwarzanie, g) wyświetlanie, h) wystawianie, i) użyczenie i najem, j) nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, k) nadanie za pośrednictwem satelity, l) reemisja, m) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

* Źródło: Załącznik do Obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (M.P. z dnia 7 kwietnia 2009 r.)

Wykaz decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydanych na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 104 ust. 3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych o udzieleniu zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi