STOART

Związek Artystów Wykonawców STOART powstał z inicjatywy stowarzyszeń: Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Polskie Stowarzyszenie Jazzowe (PSJ), Stowarzyszenie Muzyków Rozrywkowych w Polsce. Zapewnia ochronę artystycznych wykonań w krajach europejskich. Dzięki wpisowi do międzynarodowej bazy danych IPDA (International Data Base Association), członkowie STOART są identyfikowani na całym świecie.

pobrane

Kontakt: ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa,
tel./faks: (+48 22) 827 83 71, (+48 22) 629 28 54,
tel.: (+48 22) 629 28 52, (+48 22) 828 25 68,
e-mail: stoart@stoart.org.pl


Związek Artystów Wykonawców STOART ma zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych, w tym do pobierania wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji:*

1) utrwalanie, 2) zwielokrotnianie określoną techniką, 3) wprowadzanie do obrotu, 4) publiczne odtwarzanie, 5) najem, 6) użyczenie, 7) nadawanie, 8) reemitowanie, 9) wyświetlanie, 10) publiczne udostępnianie artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

* Źródło: Załącznik do Obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (M.P. z dnia 7 kwietnia 2009 r.)

Wykaz decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydanych na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 104 ust. 3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych o udzieleniu zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi