DOKUMENTY DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Jeżeli utwór Twojego autorstwa jest wykonywany na koncertach, rejestrowany na płytach CD i DVD, wydawany drukiem, wykorzystywany w Radiu, TV lub w Internecie, a Ty chcesz chronić swoją pracę i otrzymywać za nią tantiemy autorskie, to wystarczy wypełnić kilka prostych formularzy i  złożyć je osobiście w siedzibie ZAiKS, bądź przesłać pocztą na adres:

ZAiKS – Sekcja ogólnoczłonkowska, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa z dopiskiem „POWIERZENIE PRAW”.

WAŻNE! Wszystkie dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane.

Poniżej lista niezbędnych formularzy do pobrania:

Umowa o zbiorowe zarządzanie dla TWÓRCY wraz z załącznikami

Umowa o zbiorowe zarządzanie dla SPADKOBIERCY wraz z załącznikami

Umowa o zbiorowe zarządzanie dla WYDAWCY wraz z załącznikami


1. Umowa o zbiorowe zarządzanie + powierzenie praw (należy złożyć w 2 kopiach),

2. Formularz danych osobowych do celów podatkowych

3. Formularz zgody na rejestrację utworów on-line – usługa wychodząca naprzeciw potrzebom twórców: skomponowane i napisane przez nich utwory mogą być rejestrowane w ZAiKS-ie bezpośrednio przez autora – wystarczy internetowe połączenie z serwisem ZAiKS on-line. Utwór można zarejestrować o dowolnej porze i z dowolnego miejsca. Bez konieczności wizyty w biurze Stowarzyszenia, wysyłania dokumentów pocztą, czy składania „fortepianówki” (zapisu nutowego) – muzykę rejestrować można w formie pliku audio a słowa piosenki jako plik pdf.

Instrukcja rejestracji utworów on-line (do pobrania)

4. Zgoda na udostępnianie danych osobowych – Stowarzyszenie Autorów ZAiKS z siedzibą przy ul. Hipotecznej 2 w Warszawie, KRS 0000037327 („ZAiKS”), jako administrator Państwa danych osobowych zwraca się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgód na udostępnienie Państwa danych osobowych.                                      W celu udzielenia zgody na udostępnienie danych osobowych należy kliknąć w ten link: zgody.zaiks.org.pl Jeżeli link nie działa prawidłowo proszę o wpisanie adresu w pasku adresowym przeglądarki.                                                                                  Ponieważ są Państwo proszeni o weryfikację i wprowadzenie swoich danych w celu akceptacji zgody, należy zwrócić uwagę czy połączenie ze stroną jest bezpieczne oraz serwer przedstawia się ważnym certyfikatem wystawionym dla ZAiKS. Bezpieczne połączenie jest znakowane zieloną, zamkniętą kłódką.

WAŻNE! Przy rejestracji pierwszego utworu wymagane jest złożenie dokumentów w formie tradycyjnej, tj. formularz rejestracyjny – podpisany przez wszystkich wymienionych w nim twórców, „fortepianówka” (zapis nutowy) – podpisany przez kompozytora/kompozytorów oraz wydrukowany tekst – podpisany przez autora/autorów.

5. Formularze zgłoszeniowe (należy wybrać właściwy dla stworzonego utworu):

Formularze zgłoszeniowe (utworów z kategorii „wielkich praw”)

D – utworów literackich lub dramatycznych (do pobrania)

DM – utworów dramatyczno-muzycznych (do pobrania)

CH – utworów muzyczno-choreograficznych (do pobrania)

Formularze zgłoszeniowe (utworów z kategorii „małych praw”)

A – utworów muzycznych lub słowno-muzycznych (do pobrania)

A1 – utworów muzycznych lub słowno-muzycznych ze współpracą zagraniczną (do pobrania)

B – utworów słownych (do pobrania)

F – utworów słownych stworzonych do filmów (do pobrania)

F1 – polskich wersji językowych do filmów zagranicznych (do pobrania)

C – utworów choreograficznych (do pobrania)

Wzory metryk filmowych

Wzór metryki filmu polskiego (do pobrania)


Pseudonim – dodatkowo Autor może ubiegać się o rejestrację pseudonimu, którym zamierza sygnować swe utwory. W tym celu należy złożyć w sekcji członkowskiej pisemne oświadczenie z prośbą o zarejestrowanie pseudonimu. Pseudonim musi być unikatowy, ponieważ ZAiKS nie może zarejestrować dwóch takich samych pseudonimów. W  przypadku, w którym będziemy próbowali zarejestrować istniejący juz pseudonim otrzymamy decyzję odmowną.

Zgłoszenie pseudonimu (do pobrania)


W razie wątpliwości:

Wymagania dot. postaci zapisu i sposobu zgłaszania utworów do rejestracji (do pobrania)