PRAWO UE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym Dz.U.UE L 84/72 (do pobrania)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady  2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r. W sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych Dz.U.UE L 299/5 (do pobrania)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. W sprawie ochrony prawnej programów komputerowych Dz.U.UE L 376/28 (do pobrania)

Dyrektywa 2006/116/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. W sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (uwzględnia zmiany dokonane przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/77/UE z dnia 27 września 2011 r.) Dz.U.UE L 265/1 (do pobrania)

Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. W sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej Dz.U.UE L157/45 (do pobrania)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 386/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. W sprawie powierzenia Urzędowi Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) zadań związanych z egzekwowaniem praw własności intelektualnej, w tym zwoływania posiedzeń przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego w charakterze europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej Dz.U.UE L 129/1 (do pobrania)