CZŁOKOWSTWO

Ważne: Powierzenie swoich utworów pod ochronę ZAiKS nie jest równoznaczne z przyjęciem w poczet jego Członków!

Przyjęcie w poczet członków ZAiKS-u wymaga spełnienia warunków określonych przez Statut Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz regulaminy wewnętrzne, które te warunki precyzują.

Co nam daje członkostwo ZAiKS-u?

Ochronę praw autorskich oraz reprezentowanie twórcy i powierzonego przez niego repertuaru a także pomoc prawna w realizacji praw autorskich udzielana autorom zrzeszonym w Stowarzyszeniu.

Możliwość skorzystania z różnych form działalności socjalnej na rzecz członków Stowarzyszenia i ich rodzin, w tym:

  • ułatwiania działalności twórczej członkom Stowarzyszenia dzięki możliwości pobytu w domach pracy twórczej,
  • możliwości uzyskania zaliczki na poczet przyszłych wpływów,
  • możliwości skorzystania na preferencyjnych warunkach z usług spółdzielni lekarskich, z którymi ZAiKS podpisał umowę,
  • możliwości uzyskania nieoprocentowanej pożyczki z Kasy Pożyczkowej Członków Stowarzyszenia,
  • w przypadkach losowych możliwość otrzymania bezzwrotnej zapomogi.

Wsparcie twórczości autorskiej w dziedzinach reprezentowanych w Stowarzyszeniu, także dzięki możliwości uzyskania stypendium twórczego z Funduszu Popierania Twórczości, na stworzenie nowego dzieła.

Bezpłatny dostęp do publikacji Stowarzyszenia oraz zbiorów bibliotecznych ZAiKS-u.

Czynne i bierne prawo wyborcze, czyli możliwość wpływania na kształt i skład władz wybieranych na 4-letnią kadencję oraz sygnalizowanie spraw, którymi władze te powinny się zajmować.

Czy bycie członkiem wiąże się z opłatami?

Zgodnie z decyzją powziętą przez Zarząd Stowarzyszenia, obecnie obowiązujące opłaty członkowskie wynoszą:

– składka członkowska – 10 PLN miesięcznie
– opłata na fundusz pośmiertny – 5 PLN miesięcznie
– opłata na fundusz społeczny – 150 PLN rocznie.

Dlatego też wstąpienie w poczet członków jest „opłacalne” dla twórców generujących tantiemy.

Jak zostać członkiem (nadzwyczajnym*) ZAiKS?

  • „Członkiem Stowarzyszenia może być osoba bez względu na jej obywatelstwo, której twórczość jest przedmiotem prawa autorskiego”.
  • W Stowarzyszeniu autorzy zrzeszeni są w 13 sekcjach odpowiadających poszczególnym dziedzinom twórczości. Osoby ubiegające się o przyjęcie do Stowarzyszenia muszą posiadać właściwy dla danej sekcji dorobek twórczy (od kilkunastu wzwyż ZAREJESTROWANYCH w ZAiKS utworów). 
  • Przyjęcie w poczet członków wymaga ponadto polecenia dwóch osób spośród członków zwyczajnych** Stowarzyszenia. Ważne: Członkami polecającymi mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni, wywodzący się z tej samej sekcji, o której członkostwo ubiega się twórca.
  • Jeśli spełniamy powyższe warunki, aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy złożyć podpisaną deklarację członkowską (podpisaną przez siebie i członków polecających):

Deklaracja członkowska (do pobrania)

Regulamin przyjmowania w poczet członków (do pobrania)

Obowiązujący Statut Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, uchwalony na X Zjeździe Delegatów w dniu 9 grudnia 2017 r. – tekst jednolity (do pobrania)

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia Autorów ZAiKS na wniosek zarządu właściwej sekcji. Decyzja Zarządu doręczana jest zainteresowanemu. Do obowiązków nowo przyjętego członka należy teraz uiszczenie opłat wpisowych.

 


Członkowie ZAiKS-u dzielą się na członków nadzwyczajnych i zwyczajnych.

* Członek nadzwyczajny – osoba nowo-przyjęta w poczet członków ZAiKS.

** Członek zwyczajny – przeniesienie członka nadzwyczajnego w poczet członków zwyczajnych może nastąpić na jego wniosek po upływie 3 lat od daty przyjęcia do Stowarzyszenia. Na wniosek Zarządu Sekcji Zarząd Stowarzyszenia może termin ten skrócić.